สถานเสาวภา สภากาชาดไทย รับพระราชทานรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ”

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย รับพระราชทานรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ” ประเภท “หน่วยงาน” ในงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10