คณะผู้แทนกาชาดสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่สภากาชาดไทย

ระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2566 คณะผู้แทนจากสภากาชาดสิงคโปร์จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการด้านมนุษยธรรมต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ซึ่งได้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สถานเสาวภา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ พร้อมได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ ณ วัดธรรมโพธิ์ศรี (หาดยาง) จังหวัดปราจีนบุรี ในโอกาสนี้ ผู้แทนสภากาชาดสิงคโปร์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านงานบริการชุมชน การให้ความช่วยเหลือด้านจิตสังคม งานด้านยุวกาชาดและอาสาสมัคร กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสภากาชาดไทยด้วย ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 คณะผู้แทนจากสภากาชาดสิงคโปร์ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และ ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

การอบรมการถ่ายทอดความรู้เรื่องขบวนการกาชาดฯ สำหรับวิทยาจารย์ยุวกาชาด ครั้งที่ 3

วิทยาจารย์ยุวกาชาดจากกระทรวงศึกษาธิการและสภากาชาดไทย จำนวน 25 ท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการเสริมสร้างศักยภาพด้านการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับขบวนการกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2566 โดยกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัคร รวมถึงสำนักวิเทศสัมพันธ์ สภากาชาดไทย ได้ร่วมจัดทำกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และ สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนทักษะการถ่ายทอดความรู้เรื่องขบวนการกาชาดฯ หลักการกาชาด การใช้เครื่องหมายกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รวมถึงเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับวิทยาจารย์ เพื่อให้มีความทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น