เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฉีดวัคซีน HPV เพื่อชีวิตที่ไม่โดนตัดจบ”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฉีดวัคซีน HPV เพื่อชีวิตที่ไม่โดนตัดจบ” ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตามที่สภากาชาดไทย ได้รับบริจาควัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ จากบริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนพันธกิจของสภากาชาดไทย ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชากรและบุคคลกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย โดยได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สภากาชาดไทย และบริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด ไปเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยสภากาชาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการจัดบริการแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนดังกล่าวเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน . โดยสภากาชาดไทยและหน่วยงานเครือข่าย จะดำเนินการนำวัคซีนเอชพีวี…