วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

สภากาชาดไทยร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”  โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้นำวางพวงมาลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ณ สถูปพระราชสรีรางคารฯ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร “วันมหิดล” หรือ วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศเป็นอเนกนานัปการ อันเป็นรากฐานในการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ   เมื่อปี พ.ศ. 2467 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงรับตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาของสภากาชาดสยาม โดยทรงมุ่งมั่นที่จะทรงงานช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังทรงสอนวิชาปฏิบัติการสุขาภิบาลซึ่งกรมสาธารณสุขจัดอบรมเเพทย์สาธารณสุขเป็นครั้งแรกของสยาม ณ สถานเสาวภา ด้วย แม้ในวาระสุดท้ายพระองค์ก็ยังทรงห่วงความเป็นไปของประเทศในด้านการแพทย์และพยาบาล ดังปรากฏในลายพระหัตถ์พินัยกรรมที่ทรงขอให้สมเด็จพระบรมราชชนนี พระราชทานเงินจำนวน 500,000 บาท แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อบำรุงวิชาแพทย์และพยาบาล อันเป็นที่มาของ “ทุนพระมรดกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลาฯ สำหรับการบำรุงรักษาพยาบาลและการศึกษาวิชาแพทย์และการสุขาภิบาล” ต่อมาในปีพ.ศ. 2487 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โอนเงินทุนพระราชมรดกดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์…

บรรเทาวาตภัย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

บรรเทาวาตภัย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 400 ชุด ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี