100 ปี แห่งการสถาปนา “ยุวกาชาดไทย”

27 มกราคม 2565 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส 100 ปี แห่งการสถาปนา “ยุวกาชาดไทย” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายเตช  บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยสำนักงานยุวกาชาด และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย อีกทั้งมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในงานผ่านเฟซบุ๊กเพจของสภากาชาดไทย ได้แก่ เพจ : The Thai Red Cross Society เพจ : อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย และเพจ : สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร อีกทั้ง ในโอกาสพิเศษนี้ ได้เปิดให้อาสายุวกาชาด…