สภากาชาดไทย มอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

สภากาชาดไทย มอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

สภากาชาดไทย มอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน       วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบศึกษาและวิจัยสภากาชาดไทย พร้อมด้วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหารและเทคนิค เดินทางไปมอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula (Chula HFNC) ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 โดยมี นายแพทย์ จรัล ปันกองงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับมอบ จากนั้น เดินทางไปส่งมอบ อีกจำนวน 5 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี แพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง รับมอบ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีปัญหาระบบหายใจที่มีจำนวนมากขึ้น     …

การประชุมวิชาการระดับชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 8

  สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ร่วมกับ หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไทย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 8 (8th Adult and Travel Immunization Scientific Conference) เรื่อง “Best Practice of Adult and Travel Immunization in Pandemic COVID-19” ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทาง วัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้เดินทาง ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ประมาณ 600 คน เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยผู้เข้าร่วมประชุมเข้าฟังการบรรยายผ่านการถ่ายทอดสัญญาณ (Virtual Online Meeting)  

ซิโนฟาร์ม

สภากาชาดไทย เร่งจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากสภากาชาดจีน ให้ประชาชนฟรี

ด้วยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำนายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 100,000 โดส เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปฉีดให้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   สภากาชาดไทย จึงดำเนินการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” อย่างเร่งด่วน โดยร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซีนโควิด-19 ซึ่งกลุ่มเปราะบางนี้ สภากาชาดไทย โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จะร่วมกับ…

สถานเสาวภาฉีดวัคซีนโควิด

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย หน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนของสถานเสาวภาเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากรัฐบาล   เปิดรับลงทะเบียนผ่าน google form ของสถานเสาวภา สำหรับประชาชนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคไตวายเรื้อรัง 4.โรคหลอดเลือดสมอง 5.โรคอ้วน 6.โรคมะเร็ง และ 7.โรคเบาหวาน โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้ 1. ลงทะเบียนทางระบบหมอพร้อม 2. Scan QR CODE เพื่อลงทะเบียนผ่าน google form (ระบบลงทะเบียนของสถานเสาวภา)…

ลงนามสัญญา

สถานเสาวภาลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจี

  วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจีพร้อมน้ำยาทำละลาย ระหว่าง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด โดย นายลือชา วรวิวรรธน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค และนางสาวทิพย์สุคนธ์ เกิดทรัพย์ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตวัคซีนบีซีจีตั้งแต่ต้นน้ำจนได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งภารกิจหลักคือการผลิตวัคซีนบีซีจีให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ โดยดำเนินการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต GMP/PICs (Good Manufacturing Practice)และมีการควบคุมกำกับคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำหรับวัคซีนบีซีจีหรือวัคซีนป้องกันวัณโรคได้ถูกกำหนดอยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค…

สถานีเพาะเลี้ยงม้า

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-เซรุ่มแก้พิษงูเพื่อคนไทย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2465 มีภารกิจครอบคลุมถึงการผลิตวัคซีนวัณโรค ผลิตเซรุ่มแก้พิษงู เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ แก่ประชาชน รวมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องสัตว์มีพิษกัดและโรคเมืองร้อนด้วย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นสถานที่ผลิตเซรุ่มแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นเพียงแห่งเดียวที่ผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากเลือดม้า ในชื่อ TRCS ERIG® (Equine Rabies Immunoglobulins) โดยมีสถานที่เพาะเลี้ยงม้าเพื่อผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเซรุ่มแก้พิษงูโดยเฉพาะ ชื่อว่า “สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา” ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เพื่อการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งองค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา” เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2543 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ ตั้งอยู่ที่ถนนสายหัวหิน-ป่าละอู อำเภอหัวหิน…

เสาวภาปรับเวลาทำการ

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา ปรับเวลาทำการ

เนื่องด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ปรับเวลาให้บริการฉีดวัคซีน ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิดทำการวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 9-31 มกราคม 2564 ติดตามข่าวสารของสถานเสาวภา ได้ที่เว็บไซต์ www.saovabha.com สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2252 0161-4 หรือ 0 2252 0167

สวนงู

สวนงู สถานเสาวภา งดกิจกรรมคล้องงูที่คอ และปรับเปลี่ยนเวลาสาธิตการจับงู

เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สวนงู สถานเสาวภา ของดกิจกรรมคล้องงูที่คอเเละถ่ายรูปกับงูหลาม หลังการเเสดงการสาธิตการจับงู เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนเวลาการเเสดงสาธิตการจับงู ในวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เป็นเวลา 14:00 น. ตั้งเเต่วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สวนงู สถานเสาวภา เปิดทำการในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น. และปิดทำการชั่วคราวในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไปจนกว่าสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคโควิค-19 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  

สวนงู สถานเสาวภา จะเปิดทำการในวันที่ 1 มิถุนายน 63 เป็นต้นไป

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ให้กิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงกลับมาเปิดให้บริการได้ โดยเริ่มตั้งเเต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นั้น สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จะเริ่มเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ตั้งเเต่เวลา 9.30 – 15.30น. และสวนงูจะเเสดงรีดพิษงู เวลา 11.00น. และเเสดงจับงู เวลา 14.30น. เเต่เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่กลับมาเป็นปกติ สวนงูจะเปิดทำการเฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เท่านั้น และยังคงปิดทำการชั่วคราวในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไปจนกว่าสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 จะดีขึ้นจนกลับไปเป็นปกติ

การให้บริการฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

การให้บริการฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก ในวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จะเปิดให้บริการในวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (วันอาทิตย์ปิดทำการ) โดยผู้ที่จะมารับบริการในวันและเวลาดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง QR Code อย่างน้อย 1 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน สำหรับผู้ที่มารับบริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. สามารถเข้ารับบริการได้ตามปกติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า สอบถามโทร. 0 2252 0161-4 และ 0 2252 0167 หรือ www.saovabha.com