โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เเละกิ่งกาชาด

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เเละกิ่งกาชาดจังหวัดยะลา และกิ่งกาชาดอำเภอเบตง  วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และ ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยรักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กิ่งกาชาดอำเภอเบตง ส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า ตนเองมีความยินดีอย่างยิ่งที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรมที่มีประวัติยาวนาน กว่า 128 ปี และเป็นองค์กรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นองค์ราชูปถัมภก สภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จึงใคร่ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาร่วมปฏิบัติงานในองค์กรที่มีเกียรติและเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้บำเพ็ญความดีเพื่อบุญกุศล และความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขสภากาชาดไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน…

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี ให้กำลังใจแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เเละให้กำลังใจ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบหมายให้อาสายุวกาชาดประจำอำเภอแก่งคอย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ ต.สองคอน และต.บ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 16 คน

ยุวกาชาด

เหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ พร้อม ยุวกาชาด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 19 ตุลาคม 2546  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และคณะ พร้อมด้วยอาสายุวกาชาด  ลงพื้นที่  ณ บ้านคงคาล้อม ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อปลอบขวัญ ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  จำนวน 250 ครัวเรือน

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เปิดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่าน เขียนภาษาไทย”

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เปิดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่าน เขียนภาษาไทย”

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่าน เขียนภาษาไทย” เพิ่มทักษะด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมีนางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นางนัฐฐา ภูมิฐานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เข้าร่วมพิธี   โดยโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย” เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน จำนวน 1,284 ถุง เพื่อตอบสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียน และเยาวชนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และต้องหยุดเรียนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…

เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน เยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 5 มีนาคม​ 2564 เวลา 17.35 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน ไปเยี่ยมนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ตึกมหิดลวรานุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง 1 โรงพยาบาลศิริราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมีอาการดีขึ้นตามลำดับ

ตาก

สภากาชาดไทยยึดหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

สภากาชาดไทยยึดหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลและเป็นองค์การสาธารณกุศลระดับชาติที่พร้อมช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ ด้วยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้และขาดแคลน ซึ่งนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย สภากาชาดไทยได้ระดมความช่วยเหลือผู้ที่กักตนเองในที่พักและผู้ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ขาดแคลนอาหารและยังไม่มีหน่วยงานอื่นให้การช่วยเหลือ รวมถึงแรงงานข้ามชาติทั่วประเทศ ด้วยการมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19 พร้อมน้ำดื่ม ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2563 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 178,783 ชุด รวมมูลค่า 117,996,780 บาท โดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนภูมิภาคได้มีการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2564 อาทิ มอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19 พร้อมน้ำดื่ม มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากากอนามัยแบบผ้าของสภากาชาดไทย ซึ่งผลิตจากผ้าฝ้ายมัสลินมีประสิทธิภาพในการป้องกันได้ดี นอกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ยากจน และเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 1…

เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ติดตามผลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครั้ง 2

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก และคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาทักษะการอ่าน-การเขียน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะการอ่าน- การเขียน เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ของนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ในโอกาสนี้  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยการใช้สื่อที่หลากหลายกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น การใช้บัตรคำ การสอนประสมคำ การเล่าเรื่อง การกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารตามวันที่กำหนดนอกเหนือจากการสื่อสารโดยใช้ภาษาถิ่น การมอบใบงานหรือลงพื้นที่ไปยังบบ้านนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอบ และการสอนเสริมในแต่ละวัน พร้อมทั้งให้กำลังใจคุณครูเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ นอกจากนี้ ได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอกอฮอล์ให้แก่ครูและนักเรียนด้วย

ตาก

สภากาชาดไทยเร่งระดมความช่วยเหลือผู้ที่กักตนเองในที่พักและผู้ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจ

สภากาชาดไทยเร่งระดมความช่วยเหลือผู้ที่กักตนเองในที่พักและผู้ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ขาดแคลนอาหารและยังไม่มีหน่วยงานอื่นให้การช่วยเหลือ สภากาชาดไทยองค์การสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการโดยยึดหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลและช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เร่งระดมความช่วยเหลือผู้ที่กักตนเอง  ในที่พักและผู้ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ขาดแคลนอาหารและยังไม่มีหน่วยงานอื่นให้การช่วยเหลือ รวมถึงแรงงานข้ามชาติทั่วประเทศ ด้วยการมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19 พร้อมน้ำดื่ม ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2563 – 30 มกราคม 2564 จำนวน 175,974 ชุด รวมมูลค่า 116,142,840 บาท ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” หรือติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ ส่วนการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือไปยังส่วนภูมิภาคผ่านสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ ด้วยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยากไร้และขาดแคลน อาทิ มอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19 พร้อมน้ำดื่ม มอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ มอบ Face shield มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ และเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตโดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2564 ดังนี้…

รับมอบหน้ากากจากซีพี

รับมอบหน้ากากอนามัย Surgical mask จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อเหล่ากาชาดจังหวัด

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย รับมอบหน้ากากอนามัย Surgical mask จำนวน 100,000 ชิ้น จากนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคณะ เพื่อมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัด สำหรับมอบให้โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมเข้มข้นสูงสุด เพื่อไว้ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID – 19 โดยมีผู้เข้าร่วมรับมอบ ประกอบด้วย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และนางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ณ บริเวณหน้าสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ชั้น 8 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)  สภากาชาดไทย โดยขณะนี้ได้มอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน…

ลำพูน

สภากาชาดไทยเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทั่วประเทศ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์การสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการโดยยึดหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลและช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยกระจายความช่วยเหลือไปยังส่วนภูมิภาคผ่านสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ ด้วยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยากไร้และขาดแคลน อาทิ มอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19 พร้อมน้ำดื่ม และเข้าเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตนเอง ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือของแต่ละจังหวัด ระหว่างวันที่ 9-14 มกราคม 2564 ดังนี้ วันที่ 9 มกราคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม แก่ผู้กักตนเอง ในพื้นที่ 12 อำเภอ จำนวน 692 ราย และวันที่ 11 มกราคม 2564 ในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ จำนวน 40 ราย   วันที่ 12 มกราคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม…