เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย”

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในโอกาสที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี ณ ตึกจักรพงษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมในพิธี . สภากาชาดไทยจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย” ณ ตึกจักรพงษ์ โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน ให้พสกนิกรได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงงานหนักและทรงห่วงใยราษฎรที่ยากลำบาก โดยการจัดแสดงนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์…

สธ.นำทีมผู้เข้าร่วมประชุม APEC ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการแพทย์-สาธารณสุข รพ.จุฬาฯ และ “หมอพร้อม”

สธ.นำทีมผู้เข้าร่วมประชุม APEC ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการแพทย์-สาธารณสุข รพ.จุฬาฯ และ “หมอพร้อม” รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำทีมผู้เข้าร่วมประชุม APEC Health Week ศึกษาดูงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับนโยบาย BCG 4 เรื่อง ทั้งศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพฯ รักษามะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนอย่างแม่นยำ ผลข้างเคียงน้อย          รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำทีมผู้เข้าร่วมประชุม APEC Health Week ศึกษาดูงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับนโยบาย BCG 4 เรื่อง ทั้งศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพฯ รักษามะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนอย่างแม่นยำ ผลข้างเคียงน้อย, ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า, สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และ “หมอพร้อม” ดิจิทัลแพลตฟอร์มสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย วันนี้ (24 สิงหาคม 2565) ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำทีมผู้บริหารและผู้แทนสมาชิกเขตเศรษฐกิจ APEC จำนวนกว่า 80 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประเด็นการขับเคลื่อนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าทันสมัย…

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรม

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรม เนื่องในโอกาสวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2565 โดยมีเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 มีภารกิจในการจัดหาดวงตาบริจาคจากผู้เสียชีวิต เพื่อมอบให้กับจักษุแพทย์นำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการที่ขึ้นทะเบียนรอรับดวงตาบริจาค กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ตลอดจนส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ​ปัจจุบันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 57 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยได้ดำเนินภารกิจในการจัดหาดวงตาบริจาคจากผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขของประเทศและภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในด้านการแพทย์ มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของหน่วยงานเครือข่าย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดหาและบริการดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ ให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ​ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา ทำให้ศูนย์ดวงตาได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปริมาณดวงตาที่จัดเก็บได้ลดลงเป็นอย่างมาก ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายใหม่ ๆ ในการจัดหาและบริการดวงตา โดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) เพื่อเพิ่มจำนวนการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac…

เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย”

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในโอกาสที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี ณ ตึกจักรพงษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมในพิธี . สภากาชาดไทยจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย” ณ ตึกจักรพงษ์ โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน ให้พสกนิกรได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงงานหนักและทรงห่วงใยราษฎรที่ยากลำบาก .…

แถลงข่าวเปิดโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

แถลงข่าวเปิดโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 . เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ และบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และนายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานอนุกรรมการ ฝ่ายจัดหารายได้ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ…

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สมทบกองทุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับเหรียญ 3 องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เป็นที่ระลึก – สนใจร่วมบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย – ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงค์ เปิดให้บริการ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. โทรศัพท์ 02-256-4382 หรือ 02-256-4505 – ศาลาทินทัต เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา…

สภากาชาดไทยส่งเงินบริจาคจากสาธารณชนสนับสนุนสภากาชาดยูเครน ในปฏิบัติการตอบโต้วิกฤติด้านมนุษยธรรมในยูเครน

สภากาชาดไทยได้นำส่งเงินบริจาคที่ได้รับจากสาธารณชน จำนวน 34,320 ดอลลาร์สหรัฐ (1,189,644.80 บาท) ให้กับสภากาชาดยูเครน เป็นครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการตอบโต้วิกฤติความขัดแย้งทางอาวุธในยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อพลเรือนชาวยูเครน ผู้คนจำนวนมากกว่า 12 ล้านคน ต้องเดินทางออกนอกประเทศ น้ำและอาหารไม่เพียงพอ เกิดการอดอยาก หิวโหย การบาดเจ็บและเสียชีวิต การพลัดพรากและสูญหายของบุคคลในครอบครัว ความไม่มั่นคงปลอดภัย สภากาชาดยูเครนยังคงมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนในยูเครน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง อาหาร ความปลอดภัย สุขภาพ น้ำและสุขอนามัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบ

ผู้บริหารสภากาชาดไทยวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันอานันทมหิดล 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคารอปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 345

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 345   วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เสด็จเข้าห้องรับรอง พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวลดาวัลย์ ยะโสธร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนองค์กร สภากาชาดไทย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการสภากาชาด และผู้แทนภาค เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัว จำนวน 12 ราย พระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและเข็มกลัดพระนามาภิไธย “สธ” แก่นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ต่อมา เสด็จขึ้นชั้น 9 และเสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 345 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ…

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อจากเบอร์ 0 2252 2568-9 เป็น 0 2251 6711-15 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และผู้ที่มารับบริการที่คลีนิคนิรนาม สามารถสอบถามผลตรวจ HIV ได้ที่อีเมล [email protected] และผลตรวจโรคอื่นๆ ได้ที่อีเมล [email protected] #คลีนิคนิรนาม #สภากาชาดไทย